Wszystko czego potrzebujesz w podróży
(12)422 11 79  (12)444 16 79
Kraków, ul. Krakowska 31
REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY IMPREZ TURYSTYCZNYCH
przez Biuro Podróży Składnica Wycieczek

1. DEFINICJE

1.1. Składnica Wycieczek – Biuro Podróży zajmujące się sprzedażą agencyjną usług turystycznych pod adresem internetowym www.skladnicawycieczek.pl

1.2. Organizator - Biuro Podróży zwane też Touroperatorem, które organizuje Imprezę Turystyczną, z którym Agent posiada umowę o stałej współpracy.

1.3. Agent – Biuro Podróży Składnica Wycieczek z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tarłowskiej 12, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

1.4. Konsultant - pracownik Agenta, zajmuje się kompleksową obsługą Klienta, a w szczególności prezentowa-niem oferty i udzielaniem wszelkich informacji dotyczących Usług Turystycznych przedstawianych przez Agenta na stronie www.skladnicawycieczek.pl

1.5. Umowa - Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy zawierający wszystkie dane dotyczące oferowanej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich uczestników wyjazdu. Integralną częścią Umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki. Po dokonaniu wpłaty przez Klienta Umowa jest prawnie wiążąca dla obu stron.

1.6. Warunki Uczestnictwa - dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy, regulujący wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora Turystyki.

1.7. Klient - osoba zawierająca Umowę (dot. wybranej Imprezy Turystycznej), odpowiada prawnie za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.).

1.8. Uczestnik - osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń

1.9. Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną.

1.10. Usługi Turystyczne - usługi przewodnickie, hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

1.11. Rodzaje wyżywienia i zakwaterowania stosowane w opisach oraz na umowach Organizatora.
OV - bez wyżywienia
G,BB - tylko śniadania
H,HP,HB - 2 posiłki
V,VP,FB - 3 posiłki
A,AL - all inclusive
SGL - pokój jednoosobowy
DBL - pokój dwuosobowy
TRPL - pokój trzyosobowy
Extra Bed - dostawka
APT - apartament
Bungalow - pokoje położone poza budynkiem głównym hotelu, w jednopiętrowych budynkach znajdujących się na terenie należącym do hotelu

2. ZAWARCIE UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

2.1. Agent udostępnia Klientom oferty wybranych Organizatorów Turystyki zawierające ceny i Warunki Uczestnictwa.

2.2. Klient po wybraniu oferty wypełnia formularz zgłoszeniowy przedstawiony na stronie www.skladnicawycieczek.pl samodzielnie lub przy pomocy Konsultanta.

3. ZAPŁATA ZA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

3.1. W momencie założenia rezerwacji Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości określonej Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora.

3.2. Dopłata do całości wartości rezerwacji powinna być uregulowana przez Klienta we wskazanym na Umowie terminie. Brak wpłaty w terminie określonym przez Organizatora oznacza rezygnację z uczestnictwa w imprezie (odstąpienie od umowy) ze skutkami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa danego Organizatora.

3.3. W przypadku rezerwacji zawartych na krótko przed terminem wyjazdu (określa Organizator) Klient zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny rezerwacji w dniu jej założenia.

3.4. Ceny większości imprez i usług turystycznych wyrażone są w PLN. W przypadku imprez lub usług turystycznych, których ceny wyrażone są w walucie obcej klient zobowiązany jest to wpłaty całej wartości rezerwacji w momencie jej założenia.

3.5. Na prośbę Agenta Klient zobowiązany jest przesłać dowód wpłaty na numer faksu lub mail wskazany przez Agenta.

3.6. Opłaty bankowe za dokonanie przelewu ponoszone są przez wpłacającego.

4. KALKULACJE IMPREZ TURYSTYCZNYCH

4.1. Ceny usług są określone przez Organizatora i nie są zależne od Agenta.

4.2. Ceny podawane na www.skladnicawycieczek.pl mogą ulec zmianie m.in. z powodu zmian kursów walut lub z powodów określonych przez Organizatora.

5. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

5.1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa Organizatora.

6. UBEZPIECZENIE

6.1. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych Klient w cenie oferty jest ubezpieczony od kosztów leczenia – KL, na wypadek śmierci lub kalectwa – NNW, bagażu podróżnego - BG.

6.2. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od kosztów rezygnacji oraz innych ryzyk w zależności od Organizatora.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.) dane osobowe są przechowywane w chronionej bazie danych. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych i promocji. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie kratki umieszczonej na końcu formularza zgłoszeniowego, w innym przypadku dane podane przez Klienta będą wykorzystane jednorazowo do zrealizowania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych jak również możliwość ich poprawiania i usuwania.

8. OBOWIĄZKI AGENTA

8.1. Rzetelne informowanie i przedstawianie ofert turystycznych zgodnie ze szczegółami przedstawionymi przez Organizatora.

8.2. Przekazanie wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i Organizatorem) na konto Organizatora.

8.3. Natychmiastowe informowanie Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej.

8.4. Niezwłoczne przekazywanie Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w Warunkach Uczestnictwa.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENTA

9.1. Odpowiedzialność Agenta jest ograniczona do udzielenia informacji, wywiązania się z przekazania należnych wpłat Klienta.

9.2. Zgodnie z przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Touroperatora - Organizatora imprezy - w zakresie zmian w realizacji Imprezy Turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Klient może zgłosić reklamację do Organizatora.

10. POSTANOWIENIA ORGANIZATORA

10.1. Możliwe jest odwołanie Imprezy Turystycznej przez Organizatora z powodu określonego w Warunkach Uczestnictwa (np. niewystarczającej liczby uczestników). W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot dokonanych wpłat zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.

10.2. Za ważność dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy odpowiada Klient.

10.3. Dokumenty podróżne za zakupioną Imprezę Turystyczną, w zależności od danego Organizatora zostaną dostarczone Klientowi drogą elektroniczną, pocztą lub będą do odbioru na lotnisku na 2h przed wylotem w stanowisku odpraw danego Organizatora.

11. KORZYSTANIE Z SERWISU

11.1. Zapytania i rozmowy z Konsultantem, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w chwili ich podania przez Konsultanta. Ze względu na ogólnopolski charakter działalności wszystkich podmiotów, zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje Organizatorów Turystyki podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.

12. PODSTAWA PRAWNA

12.1. Regulamin jest zgodny z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opublikowane na stronach internetowych www.skladnicawycieczek.pl materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


Składnica Wycieczek on Facebook Składnica Wycieczek on Google+